Acte necesare înscrierii - studii universitare de licență

1. Pentru cetatenii romani și cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene:

-Diplomă de bacalaureat în original sau  adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat în anul 2017;

-Candidaţii care urmează o a doua specializare atașează la dosarul de admitere copia legalizată a diplomei de bacalaureat, însoţită de o adeverință de student care să ateste faptul că diploma de bacalaureat în original se află la dosar, la prima facultate;

-Foaia matricolă cu rezultatele şcolare din liceu, în original sau copie legalizată (începând cu promoţia 2002);

-Copia diplomei de licenţă și a anexelor pentru absolvenții care urmează o a doua specializare;

-Certificatul de naştere în copie legalizată;

-Acte care atestă schimbarea numelui, în copie (ex. certificat de căsătorie, etc)

-Cartea de identitate (copie);

-Adeverinţă medicală, care atestă că studentul este apt pentru înscriere la facultate;

-Acte care atestă că studentul se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități (dacă este cazul).

-Chitanța de plată a taxei  de înscriere

-3 poze 3x4 cm în plic

-Dosar plic

 

Următoarele formulare se procură de la secretariat şi se completează personal de către candidaţi:

- Cerere de înscriere tip

- Declaraţie prin care candidatul admis în sesiunea iulie se obligă să aducă diploma de bacalaureat în original până la data de 20 august 2017, iar cel declarat admis în sesiunea septembrie, în termen de 72 de ore de la afişarea rezultatelor admiterii (daca e cazul).

 

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta, în plus,  la înscrierea la concursul de admitere următoarele documente:

- atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere

- traduceri legalizate ale tuturor actelor 

 

Mai multe detalii puteti gasi in METODOLOGIE ADMITERE 2017-2018.

2. Pentru tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate

-  o cerere de înscriere la concurs,

- documentele prevăzute în una din anexele de mai jos:

- Documentele dosarului de inscriere (R Moldova)

- Documentele dosarului de înscriere CPL (Balcani si Diaspora)

 

3. Pentru cetatenii straini din state terţe UE

 • cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, conform Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, completată la toate rubricile, în două exemplare;   
 • diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie şi traducere legalizată - actul de studii care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ - copie și traducere legalizată;
 • foaia matricolă - copie şi traducere legalizată - aferentă studiilor efectuate;
 • certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;
 • acte care atestă schimbarea numelui, în copie şi traducere legalizată (ex. certificat de căsătorie, etc);
 • copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
 • adeverință medicală (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Chitanța de plată a taxei  de înscriere;
 • 3 poze 3x4 cm în plic;
 • Cerere de înscriere tip;
 • Un plic autoadresat cu adresa exactă de domiciliu (nume, prenume, localitate, stradă, număr, cod poștal, țara);
 • Dosar plic;

 

Candidaţii transmit dosarele direct la Universitatea „Danubius” din Galaţi, care le va evalua şi va comunica Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice - Direcţia Generală Relaţii Internaţionale și Europene - lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale și Europene va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite universităţii.   La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.