METODOLOGIE ADMITERE 2016-2017

Admiterea la Universitatea „Danubius” din Galaţi pentru anul universitar 2016/2017 se organizează pentru formele de învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă, în conformitate cu următoarele acte normative:

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, modificată şi completată;

- Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;

- Hotărârea Guvernului nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 595 din 22 iulie 2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior;

- Ordinul nr. 6000/2012 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, modificată şi completată prin Ordinul nr. 3359MD/2013 al Ministrului Educaţiei Naţionale;

- Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România, aprobată prin Ordin comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerului Afacerilor Externe (nr. 3870/19/05.2015 şi 921/08/06/2015);

- Ordinul nr. 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017.

Art. 2. - (1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă/programe de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii acreditate în cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Denumirea domeniilor/programelor şi specializărilor, oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, perioadele sesiunilor de admitere, modalitatea şi probele de concurs, facilităţile sau condiţiile speciale, taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, precum şi prezentul Regulament se fac publice prin afişare la sediul universităţii şi pe pagina web proprie.

(4) Admiterea la studii universitare se susţine în limba română.

(5) Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.

(6) Pentru studiile universitare organizate în limba maternă/într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba maternă/străină de predare a programului de studii universitare.

(7) Pentru studiile universitare organizate în limba maternă/într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins.

Art. 3. - (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum şi cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu diplome de bacalaureat obţinute în statele menţionate, recunoscute de instituţiile de învăţământ superior, conform unei liste şi metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(2) Absolvenţii studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la alin. (1) pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ca fiind studii universitare de licenţă.

Art. 4. - (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

(2) Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, conform prevederilor legale în vigoare

Art. 5. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

Art. 6. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat sau particulare cu specializări acreditate sau autorizate pot participa la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă, cu posibilitatea recunoaşterii perioadelor de studii efectuate, pe baza sistemului de credite transferabile şi înmatriculaţi în an superior, dacă există locuri libere în cadrul specializării, conform numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi şi în conformitate cu planul de învăţământ al programului de studii respectiv.

Art. 7. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Art. 8. Participarea candidaţilor la concursul de admitere este condiţionată de înscrierea lor, prin completarea unei fişe de înscriere tip. Fiecare candidat va menţiona în fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, opţiunile pentru care candidează.

5.5. Organizarea admiterii

Art. 9. - (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii pe ansamblul Universităţii, Senatul hotărăşte constituirea Comisiei centrale de admitere, care va asigura condiţiile materiale şi organizatorice necesare desfăşurării normale a admiterii, precum şi supravegherea respectării prevederilor Regulamentului. Din Comisia centrală fac parte membri ai Consiliului de administraţie, secretarul comisiei centrale, alte cadre didactice şi personal didactic auxiliar şi nedidactic direct implicat în concursul de admitere. Componenţa comisiei centrale de admitere şi atribuţiile acesteia se stabilesc prin decizia rectorului. Rectorul este preşedintele Comisiei centrale de admitere.

(2) Organizarea şi desfăşurarea admiterii pe domenii de licenţă/programe de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi sunt asigurate de Comisiile de admitere pe facultăţi, în componenţa cărora vor intra decanii, directorii de departamente şi alte cadre didactice şi personal didactic auxiliar şi nedidactic direct implicat în concursul de admitere. Comisiile de admitere pe facultăţi sunt subordonate Comisiei centrale de admitere pe universitate.

(3) Pentru rezolvarea contestaţiilor, se constituie, la nivelul universităţii, comisia de rezolvare a contestaţiilor.

(4) Comisiile de admitere pe facultăţi sunt conduse de decani sau înlocuitori ai acestora. Componenţa comisiilor de admitere şi atribuţiile acestora se stabilesc prin decizia rectorului, la propunerea consiliului facultăţii.

(5) Comisiile de admitere pe facultăţi răspund de existenţa în dosarul de concurs a documentelor stabilite prin prezentul Regulament.

Art. 10. Admiterea se organizează în cadrul a două sesiuni, astfel:

- prima sesiune în perioada: 04.07.2016-29.07.2016;

- a doua sesiune în perioada: 05.09.2016-28.09.2016, pentru ocuparea locurilor rămase vacante.

5.6. Condiţiile şi procedura înscrierii la concursul de admitere

Art. 11. Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs (sau prezentarea documentelor necesare atestării condiţiilor de scutire de la plata taxei de înscriere).

Art. 12. Înscrierea candidaţilor se realizează în baza documentelor necesare pentru admitere, făcute publice prin afişare la sediul Universităţii „Danubius” din Galaţi şi pe pagina web proprie.

Art. 13. - (1) Pentru înscrierea la studiile universitare de licenţă şi master candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.

(2) La admiterea la studii universitare de licenţă, candidaţii vor prezenta un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original; candidaţii care mai urmează o altă facultate de stat sau privată vor prezenta diploma de bacalaureat în copie în copie legalizată și adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi faptul că diploma în original se află la instituţia de învăţământ care a eliberat-o; candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2015-2016 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

- foaia matricolă cu rezultatele şcolare din liceu, în original sau copie legalizată;

- adeverinţa medicală tip;

- trei fotografii tip carte de identitate;

- chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs sau acte doveditoare pentru scutirea de la plata taxei de înscriere;

- certificat de naştere, în copie legalizată;

- declaraţia prin care candidatul admis în sesiunea iulie se obligă să aducă diploma de bacalaureat în original până la data de 19 august 2016, iar pentru cei declaraţi admişi în sesiunea următoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor admiterii.

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie sau alte documente care atestă schimbări de nume;

- copie după actul de identitate;

- documente care atestă că un candidat se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi, dacă este cazul.

(3) La admiterea la studii universitare de master, candidaţii vor prezenta un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- diploma de licenţă sau echivalentă, în original şi în copie legalizată (pentru candidaţii care mai urmează un alt program de studii universitare); candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2015/2016 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; de asemenea vor completa o declaraţie prin care se obligă să depună în termen de 1 an diploma de licenţă în original;

- suplimentul la diplomă/foaia matricolă, după caz, în original sau copie legalizată;

- adeverinţa medicală tip;

- diploma de bacalaureat, în copie;

- trei fotografii tip carte de identitate;

- adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare, facultate);

- chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs sau acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere;

- certificat de naştere, în copie legalizată;

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie sau alte documente care atestă schimbări de nume;

- copie după actul de identitate;

- documente care atestă că un candidat se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi, dacă este cazul.

Art. 14. - (1) Pentru înscrierea la concursul de admitere se percepe o taxă al cărei cuantum este aprobat de Consiliul de administraţie al Universităţii „Danubius” din Galaţi. Cuantumul taxei de înscriere se face public prin intermediul paginii web a universităţii.

(2) Plata taxei de înscriere se face pentru fiecare concurs, cu eventualele scutiri stabilite de către Senatul Universităţii. La înscriere candidatul trebuie să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate/program la Universitatea „Danubius” sau la o altă instituţie de învăţământ superior.

(3) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, personalul didactic în activitate şi copiii personalului didactic în activitate.

(4) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii cadrelor didactice pensionate sau decedate, precum şi copiii personalului nedidactic din Universitatea „Danubius” din Galaţi.

(5) Pentru a beneficia de scutirea de plată a taxei de înscriere, candidaţii trebuie să prezinte o adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de personal didactic se face pe baza prevederilor Legii educaţiei naționale nr. 1/2011.

(6) Scutirile de taxe se dau pentru înscrierea la o singură facultate (opţiune).

Art. 15. Candidaţii pot să-şi retragă cererea, în perioada de înscriere sau în timpul concursului, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere.

5.7. Desfăşurarea concursului de admitere

Art. 16. Pentru studiile universitare de licenţă, admiterea la formele de învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă se organizează numai de către facultăţile care sunt acreditate sau autorizate provizoriu pentru aceste forme de învăţământ. Admiterea pentru învăţământul cu frecvenţă redusă si învăţământ la distanţă se realizează pe baza aceloraşi criterii stabilite pentru admiterea la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Art. 17. - (1) Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de licenţă se desfăşoară pe baza dosarului depus de candidaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de la bacalaureat.

(2) Admiterea la studiile universitare de master se face pe bază de dosar specific domeniului de studiu, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi la examenul de licenţă şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

(3) Admiterea pentru studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă redusă, se realizează pe baza aceloraşi criterii stabilite pentru admiterea la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Art. 18. Ordinea de clasificare a candidaţilor la concursul de admitere se face în funcţie de două criterii:

- media de admitere, stabilită potrivit prevederilor prezentului Regulament;

- opţiunile candidaţilor, în ordinea în care acestea au fost menţionate în fişa de înscriere.

Art. 19. Candidatul care nu a reuşit la prima opţiune din cauza mediei insuficiente, va concura la a doua opţiune (a doua opţiune devine prima), iar dacă nu reuşeşte nici la aceasta, va concura la a treia opţiune (a treia opţiune devine prima) ş.a.m.d. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Art. 20. - (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

(2) Media generală minimă de admitere la studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6 (şase).

Art. 21. – (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, în cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală, departajarea se face prin luarea în considerare a notei obţinute de candidaţi la proba scrisă la limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.

(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master, în cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală, departajarea se face prin luarea în considerare a mediei generale din anii de studii.

Art. 22. - (1) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe programe de studii şi pe liste separate, în funcţie de forma de învăţământ (cu frecvenţă, frecvenţă redusă, la distanţă) la care candidaţii au concurat.

(2) Rezultatele admiterii se comunică oficial prin afişarea listelor la sediul Universităţii şi pe pagina web a Universităţii.

(3) Eventualele contestaţii se depun în maximum 48 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere. Contestaţiile se pot face numai pentru erori de calcul ale mediilor de admitere sau de înregistrare a mediilor la bacalaureat/licenţă. Decizia comisiei de contestaţii se comunică în cel mult 2 zile după încheierea termenului de depunere a acestora şi este definitivă.

Art. 23. Universitatea „Danubius” din Galaţi se obligă să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

Art. 24. - (1) Candidaţii declaraţi admişi după prima sesiune de admitere au obligaţia ca, până la data de 19 august 2016, să achite 30% din taxa de şcolarizare şi să încheie contractul de şcolarizare în vederea înmatriculării ca studenţi la facultatea la care au fost admişi.

(2) Candidaţii admişi care nu îndeplinesc aceste condiţii pierd calitatea de admis, iar locurile rămase libere din acest motiv se scot la concurs în sesiunea următoare.

(3) Candidaţii admişi în sesiunea din septembrie 2016 la studii universitare de licenţă au obligaţia ca în termen de trei zile de la afişarea rezultatelor să depună diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată.

(4) Candidaţii admişi la studii universitare şi de licenţă şi de master în sesiunea din septembrie 2016 au obligaţia să achite 30% din taxa de studii până la data de 1 octombrie 2016 şi să încheie contractul de şcolarizare în vederea înmatriculării ca studenţi la facultatea/programul de studii la care au fost admişi.

Art. 25.

(1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

(2) Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia încheierii contractelor de studii cu studenţii înmatriculaţi.

5.10. Dispoziţii finale

Art. 27. Locurile scoase la concurs rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul universităţii potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 28. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Danubius” din Galaţi din 27.03.2015, 24.07.2015, 18.02.2016.


Documente studenti straini

Documente cetateni din Republica Moldova