Acte necesare înscrierii – studii universitare de licență

Pentru înscrierea la studiile universitare de licență ai nevoie de următoarele documente:

1. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă în original și o copie care va fi certificată cu conformitatea de către angajații Universității Danubius din Galați , anume desemnați în acest sens ;

2. Candidații care au calitatea de student la alta universitate și nu pot prezenta diploma de Bacalaureat în original se pot înscrie cu o copie legalizată a diplomei de Bacalaureat și o adeverință din care să rezulte calitatea de student și faptul că diploma în original se află la instituția de învățământ unde frecventează cursurile;

3. Candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 vor prezenta o adeverință de absolvire a examenului de Bacalaureat eliberată de către instituția de învățământ;

4. Foaia matricolă cu rezultatele școlare din liceu – în original și o copie în vederea certificării cu conformitatea de către angajații Universității „Danubius” din Galați anume desemnați în acest sens;

5. Adeverința medicală, care atestă că studentul este apt pentru înscriere la facultate;

6. Patru fotografii ¾ tip carte de identitate;

7. Chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs sau acte doveditoare pentru scutirea de la plata taxei de înscriere;

8. Certificatul de naștere în copie legalizată sau în original și o copie xerox pentru certificarea conformității cu originalul de către angajații Universității „Danubius ”din Galați anume desemnați în acest sens;

9. Declarația prin care candidatul admis în sesiunea iulie se obligă să aducă diploma de Bacalaureat în original până la data de 21 august 2020, iar pentru cei declarați admiși în sesiunea următoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor admiterii.

10. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie sau alte documente care atestă schimbări de nume;

11. Copie după actul de identitate;

12. Fișa de înscriere pentru studii universitare de licență;

13. Documente care atestă că un candidat se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități, dacă este cazul.