Acte necesare înscrierii - studii universitare de licență

-Diplomă de bacalaureat în original sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat pentru absolvenții anului curent;

-Candidaţii care urmează o a doua specializare,  atașează la dosarul de admitere copia legalizată a diplomei de bacalaureat, însoţită de o adeverință de student care să ateste faptul că diploma de bacalaureat în original se află la dosar, la prima facultate;

-Foaia matricolă cu rezultatele şcolare din liceu, în original sau copie legalizată (începând cu promoţia 2002);

-Copia diplomei de licenţă și a anexelor pentru absolvenții care urmează o a doua specializare;

-Certificatul de naştere în copie legalizată;

-Acte care atestă schimbarea numelui, în copie (ex. certificat de căsătorie, etc)

-Cartea de identitate (copie);

-Adeverinţă medicală, care atestă că studentul este apt pentru înscriere la facultate;

-Acte care atestă că studentul se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități (dacă este cazul).

-Chitanța de plată a taxei  de înscriere

-4 poze 3x4 cm în plic

-Dosar plic.