Acte necesare înscrierii – studii universitare de master

La admiterea la studii universitare de master candidații vor depune, la secretariatul facultății la care se înscriu, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- diploma de licență sau echivalentă cu aceasta, în original;
- candidații care au calitatea de student la alta universitate și nu pot prezenta diploma de licență în original se pot înscrie cu o copie legalizată a diplomei de licență și o adeverință din care să rezulte calitatea de student şi faptul că diploma în original se află la instituția de învățământ unde frecventează cursurile;
- candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019/2020 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licență, adeverință eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma; de asemenea vor completa o declarație prin care se obligă să depună în termen de 1 an diploma de licență în original; prin excepție, în cazul în care există acordul scris al candidatului, Universitatea „Danubius” din Galați se poate interconecta cu sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute de către candidat;
- suplimentul la diplomă/foaia matricolă –în original și o copie în vederea certificării cu conformitatea de către angajații Universității „Danubius” din Galați desemnați în acest sens;
- adeverința medicală tip, care atestă că studentul este apt pentru înscriere la facultate;
- diploma de Bacalaureat, în copie;
- patru fotografii ¾ tip carte de identitate;
- chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs sau acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere;
- certificat de naștere, în original/în copie legalizată/ copie, care va fi certificată cu conformitatea de către angajații Universității „Danubius „din Galați;
- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie sau alte documente care atestă schimbări de nume;
- copie după actul de identitate;
- certificatul/ adeverința de absolvire a unui program de formare psihopedagogică, în vederea certificării în profesia didactică nivelul I;
- fișa de înscriere pentru studii universitare de master;
- chestionar pentru interviul de admitere la master; (doar în cazul facultăților la care admiterea implică probe de examen, conform anexelor);
- chestionar pentru probele de concurs de admitere specifice fiecărui program de master (doar în cazul facultăților la care admiterea implică probe de examen, conform anexelor);
- documente care atestă că un candidat se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități, dacă este cazul.

Dosarul de admitere la studiile universitare de masterat al cetățenilor străini conține următoarele:

a) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
b) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
c) copie după pașaport;
d) cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii prevăzută în Anexa 2, din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/ universitar 2017-2018 cu modificările și completările ulterioare, completată la toate rubricile și semnată;
e) copie și traducere legalizată a diplomei de Bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;
g) foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;
h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;
i) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
j) chestionar pentru interviul de admitere la master (doar în cazul facultăților la care admiterea implică probe de examen, conform anexelor);
k) chestionar pentru probele de concurs de admitere specifice fiecărui program de master; (doar în cazul facultăților la care admiterea implică probe de examen, conform anexelor);

Declarația, fișa de înscriere și chestionarul trebuie completate și semnate de către candidat.
Dosarul de admitere cu documentele menționate poate fi depus atât de către candidat, cât și de către o persoană împuternicită în acest sens prin procură.