Acte necesare înscrierii - studii universitare de master

1. Pentru cetatenii romani și cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene:

-Diplomă de licenţă în original și copiile anexelor diplomei de licență (anexa cu rezultatele la examenul de licenţă și suplimentul la diplomă/foaia matricolă) sau adeverința de absolvire a examenului de licență pentru absolvenții anului curent;

-Diplomă de bacalaureat în copie;

-Foaia matricolă cu rezultatele şcolare din liceu, în copie (începând cu promoția 2002);

-Certificatul de naştere în copie legalizată;

-Acte care atestă schimbarea numelui, în copie (ex. certificat de căsătorie, etc);

-Cartea de identitate (copie);

-Adeverinţă medicală, care atestă că studentul este apt pentru înscriere la facultate;

-Chitanța de plată a taxei  de înscriere;

-4 poze 3x4 cm în plic;

- Acte care atestă că studentul se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități (dacă este cazul);

-Dosar plic;

Următoarele formulare se procură de la secretariat şi se completează personal de către candidaţi:

- Cerere de înscriere tip [download];

- Chestionar pentru interviul de admitere [download];

-Declaraţie prin care candidatul admis se obligă să aducă diploma de licență în original în termen de 12 luni de la eliberarea adeverinței de absolvire (daca e cazul).

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta, în plus,  la înscrierea la concursul de admitere următoarele documente:

- atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere

- traduceri legalizate ale tuturor actelor 

2. Pentru tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate

- cerere de înscriere la concurs,

- documentele prevăzute în una din anexele de mai jos:

- Documentele dosarului de inscriere (R Moldova)

- Documentele dosarului de înscriere CPL (Balcani si Diaspora)

3. Pentru cetatenii straini

-cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, conform Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, completată la toate rubricile, în două exemplare;   

-diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie şi traducere legalizată

-actul de studii care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă sau echivalentul acesteia);

-foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

-certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

-acte care atestă schimbarea numelui, în copie şi traducere legalizată (ex. certificat de căsătorie, etc);

-copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

- adeverință medicală (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

-Chitanța de plată a taxei  de înscriere;

-3 poze 3x4 cm în plic;

-Cerere de înscriere tip;

-Chestionar pentru interviul de admitere;

-Un plic autoadresat cu adresa exactă de domiciliu (nume, prenume, localitate, stradă, număr, cod poștal, țara);

-Dosar plic;

Candidaţii transmit dosarele direct la Universitatea „Danubius” din Galaţi, care le va evalua şi va comunica Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice - Direcţia Generală Relaţii Internaţionale și Europene - lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale și Europene va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite universităţii.   La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.