Programe de formare continuă

Programul de formare continua “Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației speciale” este organizat în baza OMECTS nr. 5564/2011 și acreditat prin OMEC nr. 4925/10.08.2020 și are ca grup ţintă: personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile art. 88 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și completată cu OUG nr. 49/2014.

Forma de învăţământ: online - 33% online, online meeting 67%

Durata programului (nr. ore): 89 ore (2,5 luni)

Obiectivele generale ale programului de formare continuă ”Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației speciale”, în concordanță cu analiza de nevoi sunt:

  • Dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar de cunoaștere a finalităților specifice învățământului inclusiv, a modalităților de realizare a incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale;
  • Dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar de cunoaștere a particularităților specifice elevilor cu cerințe educaționale speciale, a specificului fiecărui tip de deficiență în vederea eficientizării activității didactice.
  • Formarea și dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar în vederea îmbunătățirii capacității acestora de a utiliza conceptele specifice educației speciale/incluzive, de a desfășura activități instructiv-educative cu aceștia, de a le monitoriza dezvoltarea psihointelectuală și socioafectivă.
  • Abilitarea personalului din învățământ în metodologia activității în domeniul educației speciale.

Competenţele generale obținute în urma parcurgerii acestui program sunt:

  • Promovarea educației incluzive și a rolului acesteia în asigurarea accesului la educație a elevilor cu cerințe educaționale speciale
  • Identificarea unor strategii eficiente ce pot fi utilizate de cadrele didactice în proiectarea unor programe educaționale adaptate pentru diverse tipuri de deficiențe ca urmare a înțelegerii conceptelor specifice din domeniul educației speciale
  • Aplicarea de planuri de intervenție personalizată pentru elevii cu cerințe educaționale special în cadrul unor activități practice

Se vor efectua 3 module:

  • Modul 1 – Educația incluzivă
  • Modul 2 – Intervenția psihopedagogică specifică adaptată pentru diferite tipuri de deficiențe
  • Modul 3 – Planuri de intervenție personalizată pe diferite tipuri de deficiențe

Evaluarea finală se va realiza prin susținerea în ședință publică a unui proiect sau a unei teme din portofoliul realizat. Aprecierea portofoliilor și a susținerii proiectului/temei/lucrării, se face prin calificative: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Suficient”, „Insuficient”. Pentru promovare cursanții trebuie să obțină calificativul minim „Bine” (B).

Actele necesare pentru înscriere sunt:

-fișă de înscriere;

-adeverință de absolvire a studiilor de licență ( pentru absovenții promoției 2020), copie legalizată a diplomei de licență (după caz) sau conform cu originalul;

-copie legalizată diploma de bacalaureat sau conform cu originalul;

-copie legalizată a certificatului de naştere sau conform cu oiginalul;

-adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

-copie a cărţii de identitate;

-declarație autenticitate acte de studii si alte acte depuse in copie (pentru cei care nu au depus originalele, pentru conformitate sau documente legalizate);

- adeverinta care sa ateste ca participantul la admitere este cadru didactic de predare în învățământul preuniversitar;

-Curriculum Vitae

Responsabilul programului de formare continuă: conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara

Taxe inscriere 100 lei, Taxă de scolarizare:1200 lei

Fișa de înscriere program de formare continua;

Declaratia de consimtamant;

Declaratie autenticitate acte de studii, alte acte depuse in copie.

Documentul care se eliberează pentru beneficiarii programelor de formare continuă acreditate este Atestatul de formare continuă a personalului didactic.